Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó.

 I. Thông tin

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):Không phân cấp

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cục Sở hữu trí tuệ

4. Cơ quan phối hợp (nếu có):Không

5. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử)

6. Thời hạn giải quyết:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

– Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

– Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn;

7. Lệ phí

– Lệ phí nộp đơn: 180.000 VND

– Lệ phí công bố đơn: 120.000 VND

– Phí thẩm định nội dun: 300.000 VND

– Lệ phí cấp văn bằng bảo h: 120.000 VND

– Lệ phí đăng b: 120.000 VND

II. Các bước

1. Tiếp nhận đơn -Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

2. Thẩm định hình thức đơn Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn  ,   từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

3. Ra thông báo chấp nhận / từ chối chấp nhận đơn

– Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo chấp nhận đơn;

– Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

4. Công bố đơn Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

5. Thẩm định nội dung đơn Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

6. Ra quyết định cấp / từ chối cấp Văn bằng bảo hộ

– Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

– Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

III. Hồ sơ

1. Tờ khai (02 Tờ theo mẫu);

2. Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);

3. Bản mô tả (01 bộ);

4. Các tài liệu có liên quan;

5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.

 

606 Lượt xem