Thủ tục cấp và quản lý mã số, mã vạch

 I. Thông tin:

1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

3. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

4. Lệ phí:

4.1. Sử dụng mã doanh nghiệp:

– Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số

+ Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000

+ Phí duy trì: 1.000.000

– Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số

+ Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000

+ Phí duy trì: 500.000

4.2. Sử dụng mã GLN (một mã số)

+ Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 300.000

+ Phí duy trì: 200.000

4.3. Sử dụng mã EAN-8 (một mã số)

+ Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 300.000

+ Phí duy trì: 200.000

4.4. Đăng ký sử dụng mã nước ngoài

+ Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 500.000

II. Các bước thực hiện:

1. Đăng ký sử dụng MSMV;

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;

4. Hướng dẫn sử dụng MSMV.

III. Đầu mục hồ sơ: (02 bộ)

1.  Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định;

4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định;

Luật sư Đào Sơn

 

342 Lượt xem