Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

I. Thông tin:

1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

3. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

4. Lệ phí: Không

II. Các bước thực hiện:

1. Nhận hồ sơ từ văn thư;

2. Xử lý hồ sơ:

2.1.  Tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (tổ chức, cá nhân) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

2.2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Tổng cục thông báo bằng văn bản, e-mail hoặc điện thoại để yêu cầu bổ sung hồ sơ;

2.3. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục tiến hành cấp Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân;

2.4. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và nêu rõ lý do.

III. Đầu mục hồ sơ: (01 bộ)

1.  Đối với tổ chức tư vấn:
–  Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước
–  Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh;
–  Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;
–  Danh sách chuyên gia tư vấn, kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan;
–  Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.

2. Đối với chuyên gia tư vấn độc lập:
–  Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước;
–  Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học;
–  Bản sao chứng chỉ đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng;
–  Bản sao chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính;
–  Tóm tắt về tiểu sử cá nhân, kinh nghiệm hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của chuyên gia tư vấn;

3. Đối với tổ chức chứng nhận:
–  Giấy đăng ký tham gia hoạt động đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước;
–  Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động;
–  Mẫu dấu, mẫu biểu tượng (logo) của tổ chức;
–  Bản sao chứng chỉ công nhận phù hợp với TCVN 5956:1995 hoặc tương đương được cấp bởi tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF;
–  Danh sách chuyên gia đánh giá, kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan.

 

278 Lượt xem