Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

I. Thông tin:

1. Cơ quan xin cấp phép: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

3. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

4. Lệ phí: Không

II. Các bước thực hiện:

1. Nhận hồ sơ từ văn thư;

2. Xử lý hồ sơ:

-Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và tờ trình trình LĐTC.
-Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu.

3. LĐTC ký phê duyệt.

III. Đầu mục hồ sơ: (01 bộ)

1.  Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 10/2008/TT-BKHCN (tên hàng hoá phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị định số 13/2003/NĐ-CP);

2. Tài liệu an toàn hóa chất nêu tại điểm d, khoản 1 Mục II Thông tư 10/2008/TT-BKHCN;

3. Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải:

+ Thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước;

+ Các giấy tờ cần thiết đối với người điều khiển phương tiện vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

4. Bản cam kết của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp được thuê vận chuyển hàng hoá) về bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê doanh nghiệp vận tải, cần bổ sung hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận tải và tên người điều khiển phương tiện;

5. Lịch trình vận chuyển hàng hoá, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng khi cần liên hệ khẩn cấp.

 

294 Lượt xem