[Thi hành án] – Án phí phải nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước

 

Chi cục Thi hành án dân sự có thể giữ lại 10% trên tổng số tiền án phí do Tòa án tuyên sung công hay không? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này?

Trả lời có tính chất tham khảo

Pháp lệnh Án phí, lệ phí Toà án ngày 27/02/2009 quy định cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thu án phí. Điều 18 Pháp lệnh này quy định toàn bộ án phí, lệ phí Tòa án thu được phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước.

Theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thì Chi cục Thi hành án dân sự là cơ quan trung ương đóng ở địa phương. Kinh phí hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự do ngân sách Trung ương cấp. Khoản án phí Chi cục Thi hành án dân sự thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước toàn bộ, đầy đủ và kịp thời, mà không có quy định nào Chi cục Thi hành án dân sự giữ lại 10% trên tổng số tiền án phí do Tòa án tuyên.

605 Lượt xem