MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Phí và Lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh bởi Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính.

Để biết thêm chi tiết, mời xem Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp dưới đây:

 BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Số TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
I Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
1 Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 200.000
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy Đồng/lần 100.000
3 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
II Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh Đồng/lần 100.000
III Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:
1 Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Đồng/bản 20.000
2 Thông tin về Điều lệ công ty Đồng/bản 50.000
3 Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Đồng/bản 50.000
4 Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đồng/tài liệu 25.000
5 Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 100.000
6 Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 200.000
IV Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000

 Luattot.com

319 Lượt xem