Hồ sơ pháp lý cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: Cơ quan thống kê: Bộ Công Thương – Vụ Kế hoạch

Thông tin

Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Thương
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép

Các bước thực hiện:

1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (chỉ áp dụng đối cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt cơ sở bán lẻ.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ và ghi Giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp, 01 bản lưu tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.
3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi thông báo để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
4. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương.
5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của minh.
B-BCT-159177-TT: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
6. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ: Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
2. Giải trình lý do điều chỉnh;
3. Những thay đổi so với dự án đang triển khai;
4. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
5. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
6. Bản sửa đổi bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
7. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu);
8. Bản sao Giấy phép kinh doanh.

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ chính) và 02 (bộ photo)

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định

1. Việc xem xét địa điểm đặt cơ sở bán lẻ phải căn cứ vào số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt cơ sở bán lẻ; sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch của tỉnh, thành phố.

2. Việc xem xét nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ (trong trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ) phải căn cứ vào lộ trình hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và luật
pháp quốc tế.

Căn cứ pháp lý của TTHC 
–  Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 B-BCT- 159177-TT: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 3 / 3

– Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ
quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

– Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

–  NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

408 Lượt xem