[Hồ sơ] – Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp xin làm visa

I.  Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp xin làm visa

Khi lần đầu doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu phải đăng ký hồ sơ pháp nhân tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức lần đầu đăng ký với Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh bao gồm:

1. Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp tổ chức

Giấy phép hoạt động có thể là một trong các loại giấy tờ sau đây:

– Giấy chứng nhận đầu tư

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy phép hoạt động (Đối với chi nhánh hoặc văn phòng đại diện);

– Giấy phép nhà thầu;

– Giấy phép hoạt động của văn phòng dự án ……

Tùy vào loại hình doanh nghiệp và tổ chức mà giấy phép hoạt động có tên và có đặc điểm khác nhau

2. Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp tổ chức

3. Bản đăng ký chữ ký của người đại diện theo pháp luật và Mẫu con dấu của công ty, tổ chức.

 II. Văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh theo mẫu N2                                                                                                                         

 

   Tên cơ quan/ tổchức

   Trụ sở tại:

    Điện thoại:

Số:

V/v: nhập cảnh của

khách nước ngoài

……………ngày        tháng      năm

 

 

 

 

 

Kính gửi:  CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

(Cơ quan, tổ chức) đề nghị Cục Quảnlý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của  khách nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT Họ và tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Số, loại hộ chiếu Chức vụ hoặc nghề nghiệp
Gốc Hiện nay

 

Được nhập xuất cảnh Việt Nam lần , từ ngày /   /     đến ngày   /    /

Với mục đích:

Chương trình hoạt động tại các địa phương:

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quảnlý:

Đề nghị Cục Quản lý XNC:(1)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước                      để cấp thị thực

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu, lý do

– Vấn đề khác (nếu có)  (2)

Nơi nhận:                                                       Thủ trưởng cơ quan/ tổchức

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống

(2) Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi “khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”

789 Lượt xem