[Giấy tờ] – Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU

Tờ số: ……

Hợp đồng gia công số: ……………………… ngày …………………… Thời hạn ………………………………..

Phụ kiện hợp đồng gia công số: …………….ngày ……………………Thời hạn …………………………………

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ ………………………………………………..

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ………………………………………………..

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng ……………………………………………..

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………..

 

Tên nguyên liệu

ĐV tính Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………….

ngày…………….

Tờ khai số……………..

ngày………….

Tổng cộng Ghi chú
Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Giám đốc doanh nghiệp
                                                                 Ngày……. tháng ……..năm……..

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                             Người lập biểu

 

BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM GIA CÔNG XUẤT KHẨU

                                                                                                                                        Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn …………………………

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn ………………………….

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ ………………………………………………………….

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ………………………………………………………….

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng ……………………………………………………….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………….

 

Mã hàng

ĐV tính Tờ khai

số…………..

ngày…………

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số…………….

ngày………….

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tổng cộng Ghi chú
Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                    Người lập biểuGiám đốc doanh nghiệp                                                                     Ngày……. tháng ……..năm……..

 

 

BẢNG TỔNG HỢP MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠM NHẬP

 

                                                                                                                                          Tờ số:

 

Hợp đồng gia công số: ……………………………………. ngày ………………………. Thời hạn ………………………..

Phụ kiện hợp đồng gia công số: ……………………….. ngày ………………………. Thời hạn …………………………

Bên thuê: ………………………………………………………. Địa chỉ ………………………………………………………….

Bên nhận: ……………………………………………………… Địa chỉ ………………………………………………………….

Mặt hàng: ……………………………………………………… Số lượng ……………………………………………………….

Đơn vị Hải quan làm thủ tục: …………………………………………………………………………………………………….

 

Tên máy móc, thiết bị tạm nhập

ĐV tính Tờ khai

số…………….

ngày…………

Tờ khai

số……………..

ngày…………..

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tờ khai

số………………

ngày……………

Tờ khai

số……………

ngày………..

Tổng cộng Ghi chú
Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 


Giám đốc doanh nghiệp
                                                                      Ngày……. tháng ……..năm……..

       (Ký tên, đóng dấu)                                                                                         Người lập biểu

 

 

404 Lượt xem