[Giấy tờ] – Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở) :……..  
Đơn vị :……..  

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

 

Tháng :……….Năm :…………….

 

Các khoản lương Hệ số Số tiền
Lương chính
   
Phụ cấp
   
Đóng góp
   
Giảm khác
   

 

Phòng ban :………………………………………………………

 

STT Cán bộ Ngạch lương Hệ số Số tiền Thực nhận Ký nhận
Cán bộ :……………………………
Cán bộ :……………………………
Cộng theo phòng ban

 

445 Lượt xem