[Giấy tờ] – Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

    BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN     

Tháng…………..Năm…………..

 Tên cơ sở kinh doanh :…………

Mã số :

Địa chỉ :…………………………….

 

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :…

Người tổ chức thu mua :…………………………………………………

STT Ngày tháng năm mua hàng Người bán Tên hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá trị thanh toán Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú
Tên người bán Địa chỉ
                   
                   
Tổng cộng

Tổng giá trị hàng hoá mua vào :

Số tiền thuế GTGT tính  khấu trừ :

Ngày……..Tháng………..Năm………..

Người lập

Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

392 Lượt xem