[Giấy tờ] – Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

                                                                        Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh :………………

 

Mã số :

Địa chỉ :………………………………….

 

STT Chứng từ Tên người bán Mã số thuế Mặt hàng Doanh số mua chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT
Ký hiệu Số Ngày
                   
                   
Tổng cộng

Lập ngày :

Người lập

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký)

459 Lượt xem