[Giấy tờ] – Bảng chấm công

Đơn vị:…………………                                                       Mẫu số C01a-HD

Bộ phận:……………….                                   (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:………                                    ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

            BẢNG CHẤM CÔNG

Ngày….tháng………năm ……………..

Số:…………………………..

 

SốTT Họ và tên Ngạch bậclương hoặc cấp bậc chức vụ Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 ….. 31 Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ không lương Số công hưởngBHXH
A B C 1 2 3 ….. 31 32 33 34
Cộng

 Ngày …..tháng…..năm……

Người chấm công               Phụ trách bộ phận                   Người duyệt                                

(Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)

 

 

Ký hiệu chấm công:

– lương thời gian                                     +                – Hội nghị, học tập     H

– Ốm, điều dưỡng                                  Ô                – Nghỉ bù     Nb

– Con ốm                                               Cô             – Nghỉ không lương     No

– Thai sản                                               Ts              – Ngừng việc     N

– Tai nạn                                                 T               – Ngừng việc     N

– Nghỉ phép                                            P               – Lao động nghĩa vụ     Lđ

388 Lượt xem