co phieu
Trung Nguyễn 06/01/2015 430 Lượt xem

Cổ phiếu công ty cổ phần là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi […]

tang-von-dieu-le-cong-ty
Trung Nguyễn 05/01/2015 866 Lượt xem

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời […]

giam doc
Trung Nguyễn 05/01/2015 408 Lượt xem

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng […]

Pen, Magnifier and Calculator on Financial Statement
Trung Nguyễn 05/01/2015 509 Lượt xem

Công ty cổ phần chính là mô hình kinh tế tiến bộ của xã hội văn minh loài người hiện […]

Hội đồng quản trị
Trung Nguyễn 05/01/2015 472 Lượt xem

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết […]

dai hoi dong co dong
Trung Nguyễn 05/01/2015 409 Lượt xem

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ […]

ưu nhược điểm của công ty cổ phần
Trung Nguyễn 04/01/2015 502 Lượt xem

1. Công ty cổ phần là gì ? Theo điều 77 Luật Doanh nghiệp 2005 (của Việt Nam), công ty cổ phần […]

the che công ty cổ phân
Trung Nguyễn 30/12/2014 411 Lượt xem

Thể chế công ty cổ phần là gì? Khái niệm công ty cổ phần được xem đồng nghĩa với công […]

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
Trung Nguyễn 30/12/2014 1561 Lượt xem

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần: Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại […]

Công ty cổ phần
Trung Nguyễn 30/12/2014 410 Lượt xem

  Công ty cổ phần là thế nào? Khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần […]