[Doanh nghiệp tư nhân] -Tổng quan về doanh nghiệp tư nhân

Khái niệm

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

– Doanh nghiệp tư nhân/ Chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền mua, bán, sáp nhập, hoặc hợp nhất doanh nghiệp của mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Doanh nghiệp tư nhân được bán, cho thuê thương hiệu của doanh nghiệp và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với doanh nghiệp trong thời hạn cho thuê thương hiệu.

Đặc điểm

* Vấn đề vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân.

– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp đầu tư từ các nguồn: Tự có, tự vay mượn, huy động từ các nguồn khác; tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp đầu tư mua sắm hoặc cho thuê và chủ doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác cũng phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

– Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền chủ động tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

* Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo về việc thay đổi  vốn với Phòngđăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhcủa doanh nghiệp;

– Ngành nghề  kinh doanh;

– Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư;

– Họ, tên, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Nghị định 43/2010/ NĐ – CP, địa chỉ thường trú và chữ ký của chủ doanh nghiệp.

Khi nhận được thông báo, phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi vốn đầu tư trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Chủ doanh nghiệp  tư nhân có thể trực tiếp quản lý, điều hành hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của mình.

Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân được quyền mở tài khoản tại ngân hàng mà mình lựa chọn. Doanh nghiệp có con dấu riêng, mã số thuế riêng khi đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan thuế, cơ quan công an.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê kế toán; chủ động trong việc tuyển dụng nhân sự, lao động trong doanh nghiệp của mình và phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về lao động.

– Trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải tạo điều kiện cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội nữ công hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động và nâng cao đời sống tinh thần, thu nhập của người lao động.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủdoanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong trước Trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

– Trong hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không bị hạn chế về địa lý, có quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, nhưng phải tuân thủ các quy định có liên quan đến lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh, quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập khẩu.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủdoanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách làchủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại hợp đồng cho thuê.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho cá nhân, tổ chức kinh tế khác.

Để thực hiện hành vi mua bán doanh nghiệp của mình, chậm nhất mười lăm ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005

1253 Lượt xem