[Công ty TNHH] – Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Thông tin:

Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư  – Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người quyết định thành lập quyết định tạm ngừng kinh doanh; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục.

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Các bước thực hiện:

– Người quyết định thành lập công ty TNHH một thành viên ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

– Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

– Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm báo cáo người quyết định thành lập công ty để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Hồ sơ:

Thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

Số bộ hồ sơ: 01 bộ Hồ sơ gốc

 

373 Lượt xem