[Công ty TNHH] – Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2TV trở lên

 

Thông tin:

Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư – Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 200.000 đồng/lần

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Các bước thực hiện:

Doanh nghiệp gửi thông báo về việc quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

– Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Hồ sơ:

– Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (mẫu tại Phụ lục II-1) gồm những nội dung sau:
a. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
c. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao Biên bản họp/Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, Biên bản họp/Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Lưu ý:

Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm hoặc hạn chế kinh doanh quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP.

 

357 Lượt xem