[Công ty TNHH] – Đặc điểm Công ty TNHH Một thành viên

 

Công ty TNHH Một thành viên là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Ở loại hình công ty này, chủ sở hữu – thành viên duy nhất của công ty có thể là một cá nhân hoặc là một tổ chức, chứ không bắt buộc phải là một pháp nhân thành lập công ty như trước đây. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên cũng hoàn toàn do một cá nhân hoặc tổ chức góp vào, không hề có sự liên kết góp vốn với nhà đầu tư khác như các loại hình công ty khác.

Khi tổ chức góp vốn thành lập công ty thì tổ chức đó có những quyền sau đối với Công ty TNHH Một thành viên.

Nếu chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên là một cá nhân thì cá nhân đó sẽ có những quyền :

–    Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

–   Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

–   Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

–  Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty.

–  Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.

–   Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành các giải thể hoặc phá sản.

–   Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên :

–   Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết

–  Tuân thủ Điều lệ công ty.

–  Xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

–  Chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc.

355 Lượt xem