[Công ty hợp doanh] – Đặc điểm và quyền của Thành viên hợp danh

1. Đặc điểm

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, thành viên của công ty hợp danh là cá nhân. Tổ chức không được góp vốn để tham gia với tư cách là thành viên hợp danh công ty hợp danh mà chỉ có thể là thành viên góp vốn.

Thông thường, công ty hợp danh hoạt động kinh doanh trong một số ngành, nghề, lĩnh vực như dịch vụ khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, dịch vụ thiết kế công trình, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ môi giới chứng khoán, … và một số ngành, nghề khác.

Do vậy tất cả các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh phải có chứng chỉ hành nghề và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề phải được nộp khi làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

+ Quyền của thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh trong công ty có các quyền sau đây:

– Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên trong công ty hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc một số biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty.

– Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện có lợi nhất cho công ty.

– Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; nếu ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh của công ty thì có yêu cầu hoàn trả cả gốc và lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước.

– Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó.

– Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết.

– Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ của công ty.

– Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại theo tỷ lệ góp vốn vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.

– Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu Hội đồng thành viên chấp thuận.

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trong trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất sáu tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó được thông qua.

– Các quyền khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây;

– Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty và tất cả thành viên;

– Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

– Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận được và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty mà không đem nộp cho công ty;

– Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

– Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

– Định kỳ hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
613 Lượt xem