[Công ty hợp danh] – Tổ chức quản lý công ty hợp danh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh bao gồm: Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1. Thành lập Hội đồng thành viên và bầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên.

– Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công tykhông có quy định khác.

2. Quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

– Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cáchthành viên hợp danh;

– Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các quy định hoặc nghị quyết của Hội đồng thành viên;

– Phân công, phân phối công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết định về quy chế, nội quy và các công việc tổ chức nội bộ khác củacông ty;

– Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

– Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc tranh chấp khác;

– Các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Hoạt động của Hội đồng thành viên

Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

– Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư số thành viên hợp danh chấp thuận:

+ Phương hướng phát triển công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên;

+ Quyết định dự án đầu tư;

+ Quyết định việc vay vốn và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn Điều lệ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công tyquy định một tỷ lệ khác cao hơn;

+ Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn Điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

+ Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm; tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên;

+ Quyết định giải thể công ty.

+ Quyết định các vấn đề khác không quy định tại các nội dung trên được thông qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

– Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ công ty.

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

– Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp theo yêu cầu của các thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

– Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc phương tiện điện tử khác. Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp.

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 135 luật doanh nghiệp 2005 phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công ty quy định.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản  củacông ty. Nội dung biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Mục đích, chương trình và nội dung họp;

+ Thời gian, địa điểm họp;

+ Họ, tên chủ toan, thành viên dự họp,

+ Các ý kiến của thành viên dự họp;

+ Các quyết định được thông qua, số thành viên chấp thuận và nội dung cơ bản của các quyết đó;

+ Họ, tên, chữ ký và các thành viên dự họp.

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

- Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

– Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

– Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có đăng ký công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó được các thành viên còn lại chấp nhận.

– Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

1060 Lượt xem