[Công ty hợp danh] – Tiếp nhận thành viên và đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Tiếp nhận thành viên

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết vàocông ty trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được chấp thuận trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh ( Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; chết hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự; bị khai trừ khỏi công ty; hoặc các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định) thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên hợp danh, công ty hợp danh gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhcủa công ty;

– Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp danh khác theo quy định của pháp luật, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

– Chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;

– Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên hợp danh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi nhận đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

675 Lượt xem