[Công ty hợp danh] – Thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư quy định.

– Dự thảo điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của cácthành viên hợp danh.

– Danh sách thành viên công ty hợp danh lập theo mẫu do Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định như sau:

– Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

– Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài như: Hộ chiếu Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài ( hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực ( bao gồm giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận đăng ký công dân; Giấy xác nhận gốc Việt Nam; Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam; Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

+ Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân được nêu ở trên:

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp đinh.

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

458 Lượt xem