[Công ty hợp danh] – Một số quy định đối với quyền của thành viên hợp danh

Hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh

– Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thành viên hợp danh không có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, ngành nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

– Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

– Chết hoặc bị Tòa án tuyên bốn là đã chết;

– Bị toàn án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

– Bị khai trừ khỏi công ty;

– Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Khai trừ thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây:

– Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã yêu cầu lần thứ hai;

– Vi phạm vào một trong những hành vi được quy định tại Điều 133 của Luật doanh nghiệp 2005, cụ thể như sau:

+ Làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác ( Trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

+ Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác khi thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

+ Chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

– Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

– Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

Những quy định cần thực hiện sau khi chấm dứt tư cách thành viên;

- Trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

– Trong thời hạn hai năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh ( đối với trường hợp tự nguyện rút vốn khỏi công ty và bị khai trừ khỏi công ty), thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

– Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công tychấm dứt việc sử dụng tên đó.

645 Lượt xem