[Công ty hợp danh] – Các vấn đề về vốn trong công ty hợp danh

1. Góp vốn:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005, việc góp vốn trong công ty hợp danh cũng giống như việc góp vốn trong công ty tnhh hay công ty cổ phần. Tức là, các thành viên hợp danh phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

Trường hợp thành viên chưa thực hiện đủ vốn và đúng thời hạn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Nế cần thiết thì thành viên này có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Trường hợp thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Vốn góp của thành viên công ty hợp danh có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ, máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hóa, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản hợp pháp khác.

Ngoài ra, công ty hợp danh còn có thể công nhận một hoặc một số thành viên hợp danh không thể góp vốn nếu Điều lệ công ty có quy định.  Tuy nhiên quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ và việc thụ hưởng lợi nhuận của thành viên hợp danh không góp vốn phải được quy định rõ trong Điều lệ công ty cũng như trong hợp đồng hoặc cam kết của công ty với thành viên này.

2. Giấy chứng nhận phần vốn góp

Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có đủ các nội dung chủ yếu sau:

– Tên của công ty;

– Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Vốn điều lệ của công ty;

– Tên của thành viên góp vốn;

– Địa chỉ thường trú của thành viên góp vốn;

– Quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên góp vốn;

– Loại thành viên;

– Giá trị phần vốn và loại tài sản góp vốn của thành viên;

– Số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

– Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp công ty;

– Họ và tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của cácthành viên hợp danh của công ty.

3. Tài sản của công ty

Công ty hợp danh có thể có những loại tài sản sau:

– Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển nhượng quyền sở hữu chocông ty;

– Tài sản tạo lập được mang tên công ty;

– Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh các thành viên hợp danh thực hiện nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty do các thành viên hợp danh cá nhân thực hiện;

– Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

474 Lượt xem