thu tuc nhap canh
Trung Nguyễn 12/02/2015 548 Lượt xem

  Du khách vào Việt Nam cần phải có thủ tục nhập cảnh. Thị thực nhập cảnh được cấp tại […]

visa cho nguoi nuoc ngoai
Trung Nguyễn 23/01/2015 456 Lượt xem

1. Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài – Hồ sơ pháp nhân của công ty […]

thu tuc tai san bay
Trung Nguyễn 23/01/2015 498 Lượt xem

1. Những tài liệu cần chuẩn bị trước khi bay tới Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn […]

Biên ban đại hội đồng cổ đông
Trung Nguyễn 29/12/2014 410 Lượt xem

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………… —————–          Số:………./20../BB-VL CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——*——                               Hà Nội, ngày ….. tháng…… năm 20…   BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………..  ( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm 20……., tại […]

Báo cáo tình hình nhập khẩu
Trung Nguyễn 29/12/2014 341 Lượt xem

TÊN THƯƠNG NHÂN —————— Số : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Bảng tổng hợp nguyên vật liệu nhập khẩu
Trung Nguyễn 29/12/2014 377 Lượt xem

 BẢNG TỔNG HỢP  NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tờ số: …… Hợp đồng gia công số: ……………………… ngày …………………… Thời hạn […]

bảng lương
Trung Nguyễn 29/12/2014 416 Lượt xem

Bộ (Sở) :……..   Đơn vị :……..   BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG   Tháng :……….Năm :…………….   Các khoản […]

Bang ke khong co hoa don
Trung Nguyễn 29/12/2014 372 Lượt xem

    BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN      Tháng…………..Năm…………..  Tên cơ sở kinh doanh :………… Mã số […]

Bảng kê hóa đơn
Trung Nguyễn 29/12/2014 430 Lượt xem

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO (Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ […]

Bản kê hồ sơ
Trung Nguyễn 29/12/2014 421 Lượt xem

BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hồ sơ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi                      (chuyển đến […]