Biểu mẫu – Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Số: …./17T9/THNC

Hôm nay, ngày …. tháng… năm 20….;  tại …………, Chúng tôi gồm :

1. BÊN A:  BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC 

     (Sau đây được gọi là  “Bên A”)

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:                   

CMND số:

Hộ khẩu:

Là đồng sở hữu căn hộ số …….., tầng…. , nhà…., Khu ……………………………..
2. BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

                                        (Sau đây được gọi là  “Bên B”)

Ông:

CMND số:

Hộ khẩu:

Và vợ:

CMND số:

Hộ khẩu:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

  1.  Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …….000.000 đồng (…… triệu đồng chẵn).
  2.  Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.
  3.  Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 4.3 Điều 4 của Thoả thuận đặt cọc.
  4.  Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số             , ngày ././20…

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC BÊN ĐẶT CỌC

 

 

 

586 Lượt xem