Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(SỐ: …../20…../MKLAW-QCSQT)

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số:  …./20……/MKLAW-QCSQT
- Căn cứ nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi Bên;

Hôm nay, ngày ….  tháng ….  năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm có:

BÊN A:  CÔNG TY TNHH ………………………..

Địa chỉ:                             ……………………………………………………………………….

Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn A

Chức vụ:                           Giám đốc

BÊN B:  CÔNG TY TNHH ………………………..

Địa chỉ:                             ………………………………………………………

Đại diện bởi:                      Ông Nguyễn Văn B

Chức vụ:                           Giám đốc

Hai Bên thống nhất ký Biên bản thanh lý Hợp đồng tư vấn dịch vụ số :…./20…./MKLAW-QCSQTký ngày …. tháng … năm 20… và thanh quyết toán theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành với nội dung như sau:

Điều 1. Công việc đã hoàn thành

Bên B đã hoàn thành nội dung công việc trong bản hợp đồng số  …./20…./MKLAW-QCSQT

Điều 2. Thanh toán

– Bên A đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo quy định Hợp đồng.

– Ngay sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên B có nghĩa vụ cung cấp Hóa đơn

thuế GTGT cho Bên A.

Điều 3. Điều khoản chung

Hai bên cùng nhất trí thanh lý các nội dung công viêc nêu tại Hợp đồng số…./20…./MKLAW-QCSQTký ngày …. tháng ….. năm 20…. Kể từ ngày Bên B xuất và gửi hóa đơn GTGT cho Bên A tương ứng với khoản phí dịch vụ đã được thanh toán, nội dung Hợp đồng số…./20…/MKLAW-QCSQTký ngày …. tháng …… năm 20….. không còn giá trị và hai Bên không có bất kỳ một khiếu kiện nào.

Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

1838 Lượt xem