[Hợp đồng] – Cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền .vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……., ngày      tháng      năm 20…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN

Số…………/GLTEC

–         Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khoá XI;   

–         Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ Internet của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu

–         Căn cứ vào phạm vi và quyền hạn của Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại QĐ số: 01-08/QĐ-GLTEC

Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): 
Người đại diện:  
Chức vụ:
Số CMND (nếu chủ thể

đăng ký là cá nhân)CMND số …………………Công An……………………cấp ngày……………………..Địa chỉ: Địa chỉ viết hóa đơn Điện thoại: Fax:MST: Email:Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): Người đại diện: Chức vụ:Giám đốc TT Dịch vụ khách hàngĐịa chỉ Văn phòng giao dịch: Địa chỉ nhận thư, báo: Số điện thoại: Số Fax: Email:domainvn@gltec.comWebsite:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bên B tiến hành đăng ký và duy trì cho bên A (các) tên miền như sau:

Stt Tên miền (ghi chữ IN HOA) Số năm duy trì
1 ……năm
2 ……năm

 

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A thanh toán ngay cho bên B các khoản phí sau:

STT Khoản mục Đơn giá (VNĐ) Số lượng Thời gian Thành tiền (VNĐ)
01 Phí đăng ký tên miền cấp 3 .VN   ….tên miền
Phí duy trì tên miền cấp 3 .VN    ….tên miền 1 năm
02 Phí đăng ký tên miền cấp 2 .VN   …..tên miền
Phí duy trì tên miền cấp 2 .VN    …..tên miền 1 năm
Tổng tiền    
Tổng tiền bằng chữ  

2.2.Các khoản phí thanh toán cho các tên miền không hoàn lại khi bên B đã thực hiện hoàn thành đăng ký tên miền nêu trên.

2.3.Hình thức thanh toán:

¨ Trực tiếp tại địa chỉ bên B

Phòng ………………………………………………………….

¨ Chuyển khoản

Chủ tài khoản: ……………………………………………….

Tài khoản tiền VND : ………………………

Tại NH: Ngân hàng thương mại cổ phần ……

Địa Chỉ : 15 Đào Duy Từ – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1. Cung cấp đầy đủ các thông tin để bên B tiến hành khởi tạo tên miền cho bên A trong bản khai đăng kí tên miền kèm theo hợp đồng này.

3.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

3.3. Thanh toán đầy đủ chi các khoản chi phí cho bên B như đã nêu tại Điều 2 của hợp đồng này.

3.4 Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí.

3.5. Khi có thay đổi thông tin (thay đổi tên cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như: địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân…); bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B để thuận tiện cho việc liên hệ khi cần thiết.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1. Hoàn thành việc khởi tạo tên miền từ 1 đến 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin và tiền thanh toán của bên A.

4.2. Trong trường hợp bên A đã thanh toán cho bên B nhưng tên miền không đăng ký được, bên B có trách nhiệm hoàn lại số tiền như điều 2.1 của bản hợp đồng này cho bên A

4.3. Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính và trả cho bên A Giấy chứng nhận Đăng ký tên miền, trong khoảng thời gian là hai (02) ngày, kể từ ngày tên miền được cấp phát.

4.4. Bên B không chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu bên A sử dụng tên miền trái với quy định của nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet và quảng cáo.

4.5. Bên B không chịu trách nhiệm về việc tên miền bị tạm ngưng hoặc hủy khi đến ngày tên miền hết hạn mà bên A chưa thanh toán phí duy trì cho bên B.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Tên miền là tài nguyên đặc biệt được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước vì vậy hai bên cùng thống nhất bên B chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền.

5.2  Tên miền đăng ký ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự, sử dụng các ký tự từ A đến Z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-“ ở đầu hoặc cuối tên miền; tên miền đăng ký không được bắt đầu bằng dãy ký tự “xn--“.

5.3. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.4. Mọi thay đổi liên quan đến nội dung của hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 15 ngày để xem xét giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho việc thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

5.5. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được hai bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp hai bên không thống nhất giải quyết thì vụ việc sẽ được chuyển lên Toà Kinh tế thành phố Hà Nội .

5.6. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B
399 Lượt xem