Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG

……., ngày……tháng…….năm……

Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố 

hoặc Ban quản lýKCN tỉnh, thành phố …. )

– Căn cứ Luật …………(Đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam năm ….. …….

– Căn cứ Nghị định số …………/NĐ-CP ngày …… tháng …….. năm …… của Chính phủ quy định chi tiết việc …………………………………

Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại  …….(Luật Đầu tư nước ngoài) tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố…, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố…) với các nội dung như sau:

I. Các Bên hợp doanh

– Bên (các Bên) Việt Nam: …

– Bên (các Bên ) nước ngoài: …

Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày … tháng… năm…… với các mục tiêu hoạt động như  sau:

———————————————————————————————–

– ———————————————————————————————

II. Chúng tôi xin cam kết

  1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo.
  2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư.

III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm :

  1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản hoặc báo cáo hoạt động tài chính trong 2 năm gần nhất);
  3. Giải trình kinh tế – kỹ thuật;
  4. Các hồ sơ quy định tại các Điều……… của Nghị định …../……/NĐ-CP (nếu có).

Làm tại …, ngày….. tháng…. năm…

         ĐẠI DIỆN                                                       ĐẠI DIỆN

 

345 Lượt xem