Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán


Đơn vị:……………………
                                       Mẫu số C10-HD

Bộ phận:………………….                            (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị SDNS:……………..        ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

                                 BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

                                                                                  Ngày……tháng…….năm…….

                                                                                                                                                                                          Số:…………….

        Họ tên:…………….Chức vụ……….Đại diện cho……….Bên giao khoán…

        Họ tên:…………….Chức vụ……..Đại diện cho……….Bên nhận khoán……

        Cùng thanh lý hợp đồng số…ngày………..tháng……………năm…………..

         Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:……………………………………………………………………………………………………………..

         Giá trị hợp đồng đã thực hiện:

         Bên………đã thanh toán cho bên……số tiền là………đồng (Viết bằng chữ)……

         Số tiền bị phạt cho bên ……vi phạm hợp đồng………..đồng (Viết bằng chữ)…

         Số tiền bên….còn phải thanh toán cho bên……là…đồng (Viết bằng chữ)……

         Kết luận:………………………………………………………………………

                Đại diện bên nhận khoán                              Đại diện bên giao khoán

                    (Ký, họ tên)                                                          (Ký, họ tên, đóng dấu)

353 Lượt xem