[Văn bản] – Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…. tháng….. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày tháng năm:………………………………………………………………………….

Quê quán: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn được đào tạo: …………………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: …………………………………………….

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..): ……………………….

Hệ số lương đang hưởng: ……………………………………………………

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày…. tháng….. năm…….

…………………………………………………………………………………………………………

Tường trình diễn biến sự việc:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

                                  Người viết tường trình

                                (Ký tên)

385 Lượt xem